சுய மதிப்பை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான ஐந்து பழக்கங்கள்

சுய மதிப்பை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான ஐந்து பழக்கங்கள்

மற்றவர்கள் நம்மை மதிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதற்கு முன் முதலில் நம்மை நாமே மதிக்க வேண்டும். இந்த ஐந்து பழக்கங்கள் உங்கள் சுயமதிப்பை அதிகரிக்க உதவும்.