யார் இந்த Byju's இணை நிறுவனர் திவ்யா கோகுல்நாத்?

யார் இந்த Byju's இணை நிறுவனர் திவ்யா கோகுல்நாத்?

Byju's நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் திவ்யா கோகுல்நாத் SheThePeople இடம் அளித்த நேர்காணலில் தொகுப்பு. அவர் எங்கிருந்து ஆரம்பித்தார் தற்பொழுது அவர் எந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை இதில் பகிர்ந்துள்ளார்.