திவ்யா கோகுல்நாத்யின் (Byju's co-founder) ஊக்குவிக்கும் வாக்கியங்கள்

திவ்யா கோகுல்நாத்யின் (Byju's co-founder) ஊக்குவிக்கும் வாக்கியங்கள்

Byju's co-founder திவ்யா கோகுல்நாத் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கூறிய ஊக்குவிக்கும் வாசகங்கள் இதின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர் கூறிய தொழில் முனைவோர் ஆலோசனையும் இதில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.