குக் வித் கோமாளி (Kani)கனியின் வாழ்க்கையை மாற்றியது எது?

குக் வித் கோமாளி (Kani)கனியின் வாழ்க்கையை மாற்றியது எது?

குக் வித் கோமாளி கனியின் வாழ்க்கையை பற்றியும் மற்றும் அவரின் வாழ்க்கையில் அவருக்கு பெரிய உதவியாக இருந்த ஒன்றை பற்றியும் இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.