திருமணத்தையும் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதையும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது

திருமணத்தையும் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதையும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது

நம் சமூகத்தில் திருமணத்தையும், குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதையும் அவரவர் விருப்பத்திற்கு விடாமல் அதனை கட்டாயப்படுத்துகின்றனர். அது தனி மனித வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை. இதனை பற்றி தெ…