எச்சரிக்கை: குழந்தைகளை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடாதீர்கள்

எச்சரிக்கை: குழந்தைகளை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடாதீர்கள்

பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடுவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் மற்றும் ஒப்பிடுவதற்கு பதிலாக என்ன செய்யலாம் என்பதை இதைப் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.