ஊக்கமளிக்கும் ஐந்து பெண் தொழில் முனைவர்கள்

ஊக்கமளிக்கும் ஐந்து பெண் தொழில் முனைவர்கள்

இந்தியாவின் ஐந்து முக்கிய தொழில் முனைவர்கள் பற்றி இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் செய்யும் தொழில், அதன் அமைப்பு மற்றும் விருதுகள் பற்றி இந்த தொகுப்பில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.