தமிழ் நாடகங்களில் பெண்களின் சித்தரிப்பு

தமிழ் நாடகங்களில் பெண்களின் சித்தரிப்பு

பெண்களை தமிழ் நாடகங்களில் எவ்வாறு சித்தரிக்கிறார்கள் என்றும் நிஜ வாழ்க்கையில் பெண்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றும் இந்த தொகுப்பில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.