உருவ கேலி (body shaming) மனிதர்களை மனதளவில் பாதிக்கிறது

உருவ கேலி (body shaming) மனிதர்களை மனதளவில் பாதிக்கிறது

உருவ கேலிகள் நம் சமூகத்தில் பரவியுள்ளது. அவை ஒரு மனிதரின் வாழ்க்கையில் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை இதில் விரிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.