விதவைகளுக்கான வாழ்க்கை முறையை இந்த சமூகம் ஏன் தீர்மானிக்கிறது?

விதவைகளுக்கான வாழ்க்கை முறையை இந்த சமூகம் ஏன் தீர்மானிக்கிறது?

பெண்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற பல விதிமுறைகளை இந்த சமூகம் வைத்திருக்கிறது. அதே போல் தான் கணவனை இழந்த பெண்ணிற்கும் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு வாழ்க்கை முறையை இந்த சமூகம் அவர்கள் மேல் திணித்து வருகிறது. இது சரியா என்பதை இந்…