பெண்கள் ஏன் திருமணத்திற்கு பிறகு பெற்றோர்களுடன் இருக்கக் கூடாது?

பெண்கள் ஏன் திருமணத்திற்கு பிறகு பெற்றோர்களுடன் இருக்கக் கூடாது?

பெண்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த படுகிறார்கள். இந்த தொகுப்பில் பெண்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.