சுதந்திரம் என்பது சரியான விஷயத்தை செய்வது: சித்ரா பானர்ஜி திவகருணி

சுதந்திரம் என்பது சரியான விஷயத்தை செய்வது: சித்ரா பானர்ஜி திவகருணி

சுதந்திரம் என்ற புத்தகத்தை எழுதிய சித்ரா பானர்ஜி SheThePeople அளித்த நேர்காணல் பற்றிய தொகுப்பு. இதில் சுதந்திரம் என்பது சரியான விஷயத்தை செய்வது என்றும் அது ஒரு உள்ளார்ந்த உணர்வு என்றும் கூறுகிறார்.