மாதவிடாய் பற்றி கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய ஐந்து தகவல்கள்

மாதவிடாய் பற்றி கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய ஐந்து தகவல்கள்

மாதவிடாய் பற்றி அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஏனெனில், இந்த சமூகத்தில் மாதவிடாய் பற்றிய விழிப்புணர்வு பெரும்பாலும் கிடையாது. எனவே, அனைத்து தாய்மார்களும் அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு மாதவிடாய் பற்றிய இந்து 5 தகவல்களை கற்பிக்…