பெண்கள் நஞ்சு வாய்ந்த உறவுகளில் இருப்பதற்கான காரணங்கள்

பெண்கள் நஞ்சு வாய்ந்த உறவுகளில் இருப்பதற்கான காரணங்கள்

பெண்கள் பல காரணத்தினால் நஞ்சு வாய்ந்த உறவில் இருக்கின்றனர். அந்த காரணங்களையும், எது அவர்களை நஞ்சு வாய்ந்த உறவில் இருக்க வைக்கிறது என்பதும் இந்த தொகுப்பில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.