"கடுமையாக உழையுங்கள், உங்கள் வெற்றி பேசட்டும்": ரக்ஷிதா

"கடுமையாக உழையுங்கள், உங்கள் வெற்றி பேசட்டும்": ரக்ஷிதா

ஒரு தொழில் முனைவராக மற்ற பெண்களிடமும் தொழில் முனைவு பற்றி கூறி அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி வருகிறார் ரக்ஷிதா. அவர் தொழில் முனைவு பற்றியும், பெண்கள் சமூகத்தில் எதிர்கொள்ளும் தடைகளை எப்படி கடந்து வருவது என்றும் விரிவாக இந்த தொகுப்பில் கூ…