இந்திய கலைகளுக்கு உயிர் தருகிறார் ஜக்ஜ்யோத்

இந்திய கலைகளுக்கு உயிர் தருகிறார் ஜக்ஜ்யோத்

ஜக்ஜ்யோத் என்பவர் தனது இருபது வருட வேலையை விட்டு தொழில் முனைவராக மாறி இருக்கிறார். அவரின் தொழில் பற்றியும், தொழில் முனைவருக்கு தேவையான குறிப்புகளையும் இதில் பகிர்ந்து உள்ளார்.